Regulamin karty podarunkowej

§1 Postanowienia Wstępne

1.     Użyte w niniejszym Regulaminie terminy  pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a.     Wydawca -

Cup and You Alicja Milek, Krzysztof Milek s.c.
Ul. Gogolińska 4E
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 7561979723

Filia 1:
ul. Chopina 1A/4
47-100 Strzelce Opolskie

Filia 2:
Pl. Żeromskiego 8/2
47-100 Strzelce Opolskie

b.     Karta  CupAndYou -  Karta Podarunkowa CupAndYou
c.     Regulamin - Niniejszy Regulamin Kart CupAndYou
d.     Posiadacz Karty – Osoba posiadająca Kartę CupAndYou
e.     Produkty  –  oferowane w sklepie internetowym CupAndYou  pod adresem www.cupandyou.pl
f.     Nabywca – osoba, która za pośrednictwem sklepu internetowego CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową CupAndYou.
2.     Wydawanie i akceptowanie Kart Podarunkowych CupAndYou odbywa się zgodnie z zasadami określonymi  w niniejszym Regulaminie.
3.     Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Wydawcy pod adresem https://cupandyou.pl/regulamin-karty-podarunkowej
 

§2 Postanowienia Ogólne

1.     Karta CupAndYou zachowuje ważność przez okres jednego roku od momentu zakupu
2.     Karta CupAndYou jest aktywna od razu po jej otrzymaniu na podany w zamówieniu adres e-mail, nie wymaga dodatkowej aktywacji.
4.     Okres ważności Karty CupAndYou nie może zostać przedłużony.
5.     Każda Karta CupAndYou posiada swój unikalny numer identyfikacyjny.
6.     Karta CupAndYou jest Kartą na okaziciela. Wydawca nie jest zobowiązany do badania prawidłowości nabycia posiadania Karty CupAndYou przez osobę posługującą się Kartą.
7.     Realizacja Karty CupAndYou przez Posiadacza Karty będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz Karty wejdzie w posiadanie Karty CupAndYou w sposób nieuprawniony.
8.     Karta CupAndYou nie podlega wymianie na środki pieniężne.
9.     Karta CupAndYou może być realizowana wyłącznie w sklepie internetowym CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl
10.  Posiadaczem Karty CupAndYou może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
11.  Karta CupAndYou może być wykorzystana wyłącznie jednokrotnie, także w przypadku, gdy uprawnienia związane z Kartą CupAndYou nie zostaną wykorzystane w całości. Za jednokrotne wykorzystanie rozumie się także nabycie większej ilości produktów z użyciem Kart CupAndYou, jeśli następuje w tym samym czasie i miejscu.
12.  Nabycie Karty CupAndYou w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania Karty CupAndYou w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, jak też ingerencja lub usiłowanie ingerencji w treść Karty CupAndYou powodują jej unieważnienie. Posiadaczowi  unieważnionej Karty nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wydawcy.
13.  Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty CupAndYou w wypadku upływu terminu ważności Karty CupAndYou.
14 Karta CupAndYou zostaje wysłana jedynie w wersji elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.


§3 Karta Podarunkowa CupAndYou

1.     Karty Podarunkowe CupAndYou dostępne są w nominałach 50 PLN, 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN, 250 PLN, 300 PLN. Wydawca może wprowadzić Karty Podarunkowe CupAndYou o innych nominałach, bez zmiany Regulaminu.
2.     Wydawca umożliwia nabycie Kart CupAndYou na stronie sklepu internetowego CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl w sposób określony w Regulaminie, stosownie do ich dostępności.
Wydawca może dystrybuować Karty CupAndYou także w inny sposób, w szczególności w związku z prowadzonymi przez siebie akcjami promocyjnymi.
3.     Karty CupAndYou są uznawanym przez Wydawcę wewnętrznym środkiem płatniczym pozwalającym na wykonanie przez Posiadacza Karty w całości lub w części zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku zawartej z Wydawcą umowy sprzedaży produktu oferowanego  w sklepie internetowym CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl .
4.     Posiadacz Karty CupAndYou może posłużyć się nią dokonując zakupów na stronie sklepu internetowego CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl, w którym to Karta CupAndYou będzie traktowana jako środek płatniczy o wartości równej  wartości nominalnej Karty.
5.     W przypadku gdy wartość zakupionych produktów przekraczać będzie wartość nominalną Karty CupAndYou Posiadacz Karty zobowiązany będzie do zapłaty różnicy w  sposób przyjęty przez Wydawcę.
6.     W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie niższa niż wartość nominalna Karty CupAndYou, Wydawca nie wydaje reszty, a Posiadacz Karty CupAndYou nie jest uprawniony do żądania zwrotu wartości niewykorzystanej wartości Karty CupAndYou w jakiejkolwiek postaci.
7.     Karta CupAndYou nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
8.     Karty Podarunkowe CupAndYou zakupione na stronie internetowej sklepu CupAndYou pod adresem www.cupandyou.pl podlegają wymianie i zwrotom zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego CupAndYou www.cupandyou.pl zakładka Zwroty i Reklamacje.


§4 Postanowienia Końcowe

1.     Posiadacz Karty CupAndYou może zgłosić Wydawcy reklamację dotyczącą Karty CupAndYou.
2.     Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi CupAndYou będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej
3.     Reklamacje należy zgłaszać na adres Wydawcy podany na wstępie Regulaminu.
4.     Reklamacja powinna zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania Posiadacza Karty, opis reklamacji oraz uzasadnienie.
5.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.     Nabycie Karty CupAndYou oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
7.     Karta Podarunkowa CupAndYou nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym , nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
8.     Wydawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez umieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej. Regulamin o zmienionej treści wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia , chyba że Wydawca wskazał inny, późniejszy termin.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

 

Chcesz otrzymać 5% zniżki na zakupy?
Zapisz się do naszego newslettera!